GaN Controller – 元芯半导体

GaN Controller

元芯氮化镓控制器适用于光伏储能、数据中心、电动汽车以及高端消费电子的应用场景。

产品型号 输入电压(V) 输出电压(V) 开关频率(Hz) 开关管 拓扑 封装 产品规格书 状态
YX2080 2.7V-65V 2V-65V 50KHz-3MHz 外置 Buck QFN 4×4 32-Lead Sampling
YX2680 2.7V-65V 2V-65V 50KHz-3MHz 外置 Buck QFN 4×4 32-Lead Sampling
YX8080 2.7V-65V 2V-65V 50KHz-3MHz 外置 Buck QFN 4×4 32-Lead Sampling
YX2180 2.7V-65V 2V-65V 50KHz-3MHz 外置 Boost QFN 4×4 32-Lead Sampling
YX2780 2.7V-65V 2V-65V 50KHz-3MHz 外置 Boost QFN 4×4 32-Lead Sampling
YX8180 2.7V-65V 2V-65V 50KHz-3MHz 外置 Boost QFN 4×4 32-Lead Sampling
YX2280 2.7V-65V 2V-65V 50KHz-3MHz 外置 Buck-Boost QFN 4×4 32-Lead Sampling
YX2880 2.7V-65V 2V-65V 50KHz-3MHz 外置 Buck-Boost QFN 4×4 32-Lead Sampling
YX8280 2.7V-65V 2V-65V 50KHz-3MHz 外置 Buck-Boost QFN 4×4 32-Lead Sampling
产品型号 输入电压(V) 输出电压(V) 开关频率(Hz) 开关管 拓扑 封装 产品规格书 状态
YX2080 2.7V-65V 2V-65V 50KHz-3MHz 外置 Buck QFN 4×4 32-Lead Sampling
YX2680 2.7V-65V 2V-65V 50KHz-3MHz 外置 Buck QFN 4×4 32-Lead Sampling
YX8080 2.7V-65V 2V-65V 50KHz-3MHz 外置 Buck QFN 4×4 32-Lead Sampling
YX2180 2.7V-65V 2V-65V 50KHz-3MHz 外置 Boost QFN 4×4 32-Lead Sampling
YX2780 2.7V-65V 2V-65V 50KHz-3MHz 外置 Boost QFN 4×4 32-Lead Sampling
YX8180 2.7V-65V 2V-65V 50KHz-3MHz 外置 Boost QFN 4×4 32-Lead Sampling
YX2280 2.7V-65V 2V-65V 50KHz-3MHz 外置 Buck-Boost QFN 4×4 32-Lead Sampling
YX2880 2.7V-65V 2V-65V 50KHz-3MHz 外置 Buck-Boost QFN 4×4 32-Lead Sampling
YX8280 2.7V-65V 2V-65V 50KHz-3MHz 外置 Buck-Boost QFN 4×4 32-Lead Sampling